ໂຄງການໄປຮຽນຍີ່ປຸ່ນ (JP)

ເປັນຫຍັງທ່ານຕອ້ງເລືອກໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ?ໂຄງການໄປຮຽນຍີ່ປຸ່ນ (JP)
ເປັນຫຍັງທ່ານຕອ້ງເລືອກໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ? ເຮັດແນວໃດເພື່ອຊອກຫາໄດ້ໂອກາດ ແລະ ກະກຽມໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນການໄປຮຽນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ?... ນັ້ນແມ່ນບັນດາຄຳຖາມຂອງສ່ວນຫຼາຍນັກຮຽນ ແລະ ນັກສຶກສາຢາກວາງອອກໃນການຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈະເລືອກການໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ?
 • ຍີ່ປຸ່ນແມ່ນປະເທດທີ່ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດອັນດັບສອງຂອງທົ່ວໂລກ
 • ການສຶກສາມີຄຸນນະພາບສູງ
 • ຫຼັງຈາກຮຽນພາສາໄດ້ 3 ເດືອນ ສາມາດຊອກຫາວຽກເສີມ( Parttime) ງ່າຍ
 • ນອກຈາກຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກໂຮງຮຽນໂດຍການສຶກສາອັນດັບສູງຂອງໂລກພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮູ້ນິດໄສທີ່ດີ,ຄວາມໝັ້ນໃຈ, ດຸໝັ້ນ,ຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການເຮັດວຽກ - ນັ້ນແມ່ນປັດໄຈຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ເຮົາຈະໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດດີໃນອະນາຄົດ.
 • ໃນການສະຖິຕິວ່າມີປະມານ 80% ນັກສຶກສາຮຽນຈົບຈະເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ສະນັ້ນເຮົາສາມາດມີໂອກາດໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ.
 • P ຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ,ຍີ່ປຸ່ນແມ່ນໝຶ່ງໃນປະເທດທີ່ມີການລົງທຶນເຂົ້າປະເທດລາວຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆຄື ດ້ານອຸດສາຫະກຳ, ການໍ່ສ້າງ, ກະສິກຳ ແລະ ການສຶກສາ
 • P ບໍລິສັດຂອງຍີ່ປຸນທີ່ລົງທຶນເຂົາລາວມີກ່ນຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານສູງ. ຖ້າຢາກເຮັດວຽກນັ້ນ ຈະຕ້ອງການມີປະລິນຍາ,ມີສີມື.
ຮຽນຈົບຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ເວົ້າໄດ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມີປະສົບການເຮັດວຽກຈະຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເຮັດວຽກ, ບໍ່ມີຄວາມຫຍຸງຍ້າກເພື່ອໃຫ້ເຮົາຈະມີເງິນເດືອນ, ມີຂະແໜງສູງໃນບໍລິສັດ, ກຸ່ມບໍລິສັດຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນຢູ່ລາວ
ຖ້າຢາກໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດທີ່ດີໃນອະນາຄົດ, ມີຄວາມຮູ້ຫຼາຍ ຕ້ອງມີໝາຍເຫດຄື:
< ພາສາຍີ່ປຸ່ນ
ພາສາຍີ່ປຸ່ນແມ່ນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສູດ ຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາໃນການຮຽນ, ການດຳລົງຊີວີດໃນເວລາທີ່ຮຽນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດທີ່ດີ
ເຮົາສາມາດຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ລາວ, ໃນການຮຽນພາສານັ້ນຈະຕອບສະໜອງໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຮູ້, ການອອກສຽງ, ການອ່ານ, ເວົ້າ ແລະ ຂຽນ. ນັ້ນຈະແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສຸດຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຮຽນພາສາເວລາທີ່ຮຽນພາສາຢູ່ຍີ່ປຸຸ່ນ
ທ່ານສາມາດມີການເລືອກໂຮລຮຽນພາສາທີ່ເຫັນວ່າມີຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ
< ບັນຫາກ່ຽວກັບການເງິນ:
ແມ່ນປັດໄຈທີ່ຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ານສະບາຍໃຈໃນເວລາທີ່ຮຽນ
ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນຈະມີຫຼາຍທຶນການສຶກສາສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ມີຜົນການຮຽນທີ່ດີ. ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນຫຼືລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໃນເວລາທີ່ເລືອກເສັງເຂົາຮຽນ.
ທ່ານກໍສາມາດໄປຮຽນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນດ້ວຍການພະຍາຍາມຮຽນ ແລະ ຊອກຫາເຮັດວຽກເສີມ (Parttime),ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ,ຄ່າຮຽນ. ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນທ່ານສາມາດຊອກຫາວຽກເສີມ (Parttime)ງ່າຍໃນໄລຍະຫຼັງຈາກຮຽນພາສາໄດ້ 3 ເດືອນ ຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນສູງ ແຕ່ໃນເວລາເຮັດວຽກຕ້ອງດຸໝັ້ນ ແລະ ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ.
ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກຕື່ມ 28ໂມງ/ທິດ, ສະເລ່ຍ ຊົ່ວໂມງໜຶ່ງມີລາຍໄດ້ເທົ່າກັບ 8-13$, ຈຳນວນວຽກຫຼວງຫຼາຍຄື: ເສີບອາຫານ(ລາຍໄດ້ສູງ), ສົ່ງ-ຮັບເດັກນ້ອຍ, ສົ່ງເຄື່ອງ,....ພັກແລ້ງສາມາດໄປເຮັດວຽກຕົງເວລາ.
ການເລືອກຂະແໜງການແລະລັບການຮຽນເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການສາມາດຮຽນ. ບໍ່ຈຳເປັນຮຽນຢູ່ນະຄອນຫຼວງຫຼືວ່າຢູ່ໃສ(ເພາະນະຄອນຫຼວງອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງກ່ວາ) ມີແຕ່ເຮົາເລືອກບ່ອນທີ່ເໝາະສົມກັບການໃຊ້ຈ່າຍການສະບາຍໃຈຍ້ອນວ່າທັງໝົດມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລ ຫຼືທຽບເທົ່ານັ້ນມີແຜນການສຶກສາຫຼືປື້ມສອນ ໃນລະບົບລະດັບການສຶກສາຄືກັນທັງໝົດທົ່ວປະເທດ.
ຂະແໜງທີ່ໄດ້ນິຍົມ ແລະ ມີ ການພັດທະນາທີ່ສຸດແມ່ນ:
 • ໄຟຟ້າທຳຄວາມເຢັ່ນ.
 • ການສ້າງຕັ້ງ ແລະຕົບແຕ່ງເອເລັກໂຕຮນິກ
 • ອັດຕະໂນມັດ Robot Robot
 • ຄອມພິວເຕີ,   IT
 • Biotechnology
 • ເສດຖະສາດ, ການຄຸ້ມຄອງ
ປະເທດເກົາຫຼີມີ 2 ຮູບແບບການຮັກສະມັກນັກສຶກສາຄື: ພິຈະລະນາເອກະສານປະກອບ ແລະເສັງເຂົ້າ. ຕາມຄະນະທີ່ຕ້ອງການຮຽນອາດຈະເສັງວິຊາເຂົ້້າ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຕ່າງກັນ.  ຕົວຢ່າງເລືອກຄະນະວະກຳສາດ ຈະເສັງວິຊາ: ຄະນິດຊາດ, ວິຊາວະກຳສາດ, ວິຊາຟິຊິກສາດ, ວິຊາວະກຳກົນຈັກ.
ຄົບຖ້ວນເອກະສານທີ່ໄປຮຽນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ
ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນໃນເວລາທຳອິດທີ່ເລືອກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ຖ້າທ່ານບໍ່ຫຼຽບລ້ອຍໄດ້ເອກະສານ,ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ທີ່ປຶກສາ ຫຼື ຕົວແທນຂອງໂຮງຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ເຂົາເຈົ້າຈະເປັນຄົນທີ່ຮູ້ວ່າເຮັດແນວໃດທີ່ທ່ານສາມາດມີເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບເຂົ້າໂຮງຮຽນທີ່ມີອັນດັບໜຶ່ງຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ.
ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ຮັບໄດ້ຈະແນ່ນອນວ່າເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດທີ່ມີຄວາມດຶງດູດໃຫ້ທ່ານຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ. ເພື່ອໃຫ້ມີການເດີນທາງໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີຜົນສຳເລັດສູງສຸດ, ດຍວນີ້ ທ່ານຕ້ອງມີການຄັດເລືອກໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.


Tin liên quan