ໄປຮຽນຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ (VN)

ເປັນຫຍັງນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ເລືອກໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ?ໄປຮຽນຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ (VN)

ເປັນຫຍັງນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ເລືອກໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ?

ການສຶກສານັບມື້ມີການພັດທະນາທາງດ້ານຄຸນນະພາບແລະຈຳນວນພິເສດແມ່ນການສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລຫວຽດນາມແມ່ນປະເທດທີ່ແມ່ນການເລືອກເອົາຂອງນັກສຶກສາສາກົນຫຼາຍທີ່ສຸດສຳລັບການໄປຮຽນ.

ໃນໄລຍະກອນ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮູ້ວ່າມີນັກສຶກສາຫວຽດມີສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເລືອກໄປຮຽນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີການສຶກສາທັນສະໃໝ ແລະ ພັດທະນາອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກໍມີຈຳນວນໜຶ່ງຂອງນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດເລືອກມາຮຽນຢູ່ຫວຽດນາມ ທຳອິດຈຳນວນທີ່ບໍ່ຫຼາຍມາຈາກແຕ່ບາງປະເທດທີ່ໃກ້ຄຽງກັບຫວຽດນາມຄື: ລາວ, ກຳປູຈຳ,ຈີນ...ໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ຈຳນວນນັກສຶກສາສາກົນເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ຫວຽດນາມແມ່ນເພີ່ນຂຶ້ນເລື່ອຍໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈະມີນັກສຶກສາທີ່ຢູ່ປະເທດມີການສຶກສາພັດທະນາຄື: ການາດາ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ອົດສະຕາລີ, ຝລັ່ງ...ເລືອກໄປຮຽນຢູ່ບາງໂຮງຮຽນຫວຽດນາມ.

ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້, ຄຸນນະພາບໃນການສຶກສາຢູ່ຫວຽດນາມເພີ່ມຂຶ້ນຕາມມາດຕາຖານຂອງໂລກ

ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ຫວຽດນາມຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນໄປຕາມໂຄງການຮຽນຕໍ່, ການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ຫວຽດນາມກັບມະຫາວິທະຍາໄລສາກົນ. ຖ້າຢາກມີການຮ່ວມມືນັ້ນ,ໂຮງຮຽນຢູ່ຫວຽດນາມຕ້ອງການຕອບສະໜອງໄດ້ເງື່ອນໄຂທີ່ບັງຄັບຂອງໂຮງຮຽນໃນສາກົນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບດ້ານການສຶກສາ,ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ...

ໄປຄຽງຄູ່ກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ທັນສະໃໝ, ອາຈານທີ່ສອນໃນການໂຄງການຮ່ວມມືນັ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອາຈານເປັນຄົນຕ່າງປະເທດມີລະດັບວິຊາສະເພາະສູງຫຼືອາຈານເປັນຄົນຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ. Jet Robredillo Tonogbanua (ແມ່ນນັກສຶກສາໄປຕາມໂຄງການປະລິນຍາຕີເວົ້າ  Top – up ໄດ້ມາຈາກຟິລິປິນ) ເວົ້າວ່າ: ”ອາຈານທີ່ສອນໃນໂຄງການ Top – up ມີການສອນດີ,ຄຸນນະພາບສູງ,ນອກຈາກບັນຫາກ່ຽວກັບວິຊາສະເພາະ, ອາຈານກໍຫຍັງີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາຢູ່ໃນສັງຄົມ,ຂ້ອຍມີການຍົກຍ້ອງບົດຮຽນຂອງອາຈານເພາະວ່າໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເພີ່ງພໍໃຈໃນການຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຮຽນຢູ່ໃນບັດຮຽນກໍຄືຢູ່ນອກສັງຄົມ, ຄືອາຈານ  Hans Anderson (ຜູ້ອໍານວຍການສຶກສາ), ອາຈານ Ly Teo ( ມີປະສົບການຫຼາຍກ່ວາ 30 ປີ ໃນການສອນກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານໂຄງການ, ອາຈານ Pham Van Vung, ອາຈານ  Andrew Larson…””.

ປະຢັດຄ່າຮຽນ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ເປັນເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໄປຮຽນຢູ່ຫວຽດນາມແມ່ນມີຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖືກ ຈະຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ເຮົາປະຢັດກວ່າຖ້າທຽບກັບບັນດາປະເທດໃນໂລກTin liên quan