ຮັບສະໝັກນັກຮຽນ,ນັກສຶກສາໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (TSN)

ຮັບສະໝັກນັກຮຽນ,ນັກສຶກສາໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນຮັບສະໝັກນັກຮຽນ,ນັກສຶກສາໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (TSN)

ສູນທີ່ປຶກສາການໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ແລະ ກໍ່ສ້າງຂະແໜງການທົ່ວໂລກ

ປະກາດ

ຮັບສະໝັກນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ພວກເຮົາກຳລັງແມ່ນຕົວແທນໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ວິຊາສະເພາະ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຮັບສະໝັກນັກຮຽນ,ນັກສຶກສາໄປຮຽນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໃນປີ 2018 ເພື່ອສຶກສາໄລຍະເວລາການເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນເດືອນມັງກອນ ແລະ ເມສາແມ່ນເປັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

I. ສຳລັບຜູ້ສະໝັກ

1. ນັກຮຽນ,ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ລະດັບກາງ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ

2. ມີຄວາມຕ້ອງການໄປຮຽນ ຫຼື ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

3. ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ບໍ່ຖືກ HIV, ບໍ່ໂລກລະບາດ ຫຼື ອື່ນໆ

4. ຜູ້ຊາຍມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 27 ປີ ແລະ ຍິງບໍ່ເກີນ 25 ປີ (ຈະພິຈາລະນາຕາມກໍລະນີ)

5. ຄອບຄົວມີເງື່ອນໄຂຈ່າຍຄ່າຮຽນໃຫ້ນັກສຶກສາເພື່ອສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ

II.ເວລາທີ່ລົງທະບຽນ

1.   ໄລຍະຮຽນແມ່ນເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2018 ຕ້ອງສົ່ງກ່ອນ ວັນທີ 10/9/2017

2.   ໄລຍະຮຽນແມ່ນເດືອນ ເມສາ ປີ 2018 ຕ້ອງສົ່ງກ່ອນ ວັນທີ 10/11/2017

III. ຂັ້ນຕອນກະກຽມຂໍ້ມູນໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ

1.   ໄດ້ປືກສາດ້ວຍນັກຊ່ຽວຊານ

2.   ກະກຽມຂໍ້ມູນຕາມຄວາມຕ້ອງການ

3.   ລົງທະບຽນກັບໂຮງຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ເຮັດສັນຍາໄປຮຽນ

4.   ຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນລະດັບຕ່ໍາສຸດ N5.

5.   ຮຽບຮ້ອຍຂໍ້ມູນ, ຖ້າການຕົກລົງເຂົ້າປະຈຳຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

6.   ຂໍວິຊາຈາກສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳຢູ່ລາວ

7.   ເລີ່ມໄປຮຽນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

IV. ຫຼັກສູດແລະໂຄງການພັດທະນາອາຊີບໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ຮຽນຮູ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນສໍາລັບການ 2 ປີເພື່ອບັນລຸການຮັບຮອງໃບຢັ້ງຢືນຂັ້ນຕ່ໍາຍີ່ປຸ່ນ N2 (ການລະດັບປານກາງໃນຍີ່ປຸ່ນ). ຫຼັງຈາກນັ້ນເລືອກເອົາແຜນທີ່:

1.   ໃຫ້ເລືອກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ວະທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກສຶກສາຄື: ວິສະວະກຳກົນຈັກ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ບໍລິຫານ-ທຸລະກິດ,ພາສາ,ການແພດ ແລະ ອື່ນໆ ຈະໄດ້ໂຮງຮຽນແນະນຳໃຫ້ຮູ້.

2.   ສາມາດຂໍເຮັດວຽກຢູ່ຫຼາຍບໍລິສັດຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ຖ້າໄດ້ຮັບເຂົ້າກໍສາມາດຂໍວິຊາປະຈຳເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນ

3.   ສາມາດກັບມາລາວ ຂໍເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດ ກຸ່ມບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນໃນລາວມີລາຍຮັບປະມານ 500$- 1.500$ ຕໍ່ເດືອນຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ

V. ວຽກເສີມ( Parttime) ໃນເວລາຮຽນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

  1. ທໍາມະດາ,ໂຮງຮຽນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນຈະມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກເສີມໃຫ້ນັກສຶກສາໃນເວລາເຂົ້າຮຽນໄດ້ 1~3 ເດືອນ. ຕາມກົດໝາຍຂອງຍີ່ປຸ່ນນັກສຶກສາໄດ້ເຮັດວຽກ 4ຊົ່ວໂມງ/ມື້ ແລະ 112ຊົ່ວໂມງ/ເດືອນ. ໃນການພັກແລ້ງ, ພັກໂຮງຮຽນສາມາດເຮັດ 8ຊົ່ວໂມງ/ມື້

  2. ລາຍຮັບສະເລ່ຍເດືອນ 600$- 1.000$, ສາມາດພຽງພໍຈ່າຍຄ່າກິນຢູ່,ຄ່າຫໍພັກ. ຖ້າປະຢັດກະສາມາດມີເງິນຈ່າຍຄ່າຮຽນຕື່ມອີກ

VI. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂາອອກ

ລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບນັກຮຽນຜູ້ໜື່ງໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ 12.000 ໂດລາ ( ໃນນີ້ລວມມີຄ່າຮຽນນື່ງປີ, ຄ່າ

ເຊົ່າເຮືອນ 3 ເດືອນ, ຄ່າປີ້ຍົນ 01 ຖ້ຽວ, ຄ່າ ວິຊາ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ )

VII. ເອກະສານທີ່ກຽມພ້ອມ:

1. 10 ຮູບພາບຂະຫນາດ 3cm × 4m ແລະ 04 ຮູບ 4.5 cm x 4.5 cm, ພື້ນສີຂາວ,ໃນເວລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ

2. ໃບປະກາດຈົບຊັ້ນ

3. ໃບຄະແນນ ຫຼື ປຶ້ມຕິດຕາມຄະແນນການຮຽນ

4. ໃບແຈ້ງເກີດ

 5.ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ

6. ບັດປະຈໍາຕົວນັກສຶກສາແລະຂອງພໍ່ແມ່

ທີ່ຢູ່ພົວພັນແລະສອບຖາມຂໍ້ມູນ

ສູນທີ່ປືກສາການໄປຮຽນຕ່າງປະເທດແລະກໍ່ສ້າງຂະແໜງການທົ່ວໂລກ.

ສູນທີ່ປຶກສາການໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ແລະ ກໍ່ສ້າງຂະແໜງການທົ່ວໂລກ

ສູນສະໝັກນັກສຶກສາ, ຮ່ອມ 4, ບ້ານ ໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເບີໂທ:  021 452 555 / 020 962 11379;

www.edulaos.com  Email:info@edulaos.com  Facebook.com/edulaoglobalTin liên quan