ໜັງສືແຈ້ງການ (TSV)

ໜັງສືແຈ້ງການໜັງສືແຈ້ງການ (TSV)

ສູນທີ່ປຶກສາການໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ແລະ ກໍ່ສ້າງຂະແໜງການທົ່ວໂລກ

ປະກາດ

                  ກ່ຽວກັບເລື່ອງ: ການແນະນຳວ່າດ້ວຍ ໂຄງການປຶກສາໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ທີ່ ຫວຽດນາມ

   ເພື່ອຕອບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກສຶກສາລາວໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ  “ສູນທີ່ປຶກສາການໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ແລະ ກໍ່ສ້າງຂະແໜງການທົ່ວໂລກ” ເປັນໜ່ວຍງານໜຶ່ງທີ່ຕົວແທນໃຫ້ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ ປະຈຳລາວ ມີຈຸດປະສົງຄື: ຊ່ວຍເຫຼືອ, ປຶກສາ ແລະ ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະອຽດກ່ຽວກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ ຫວຽດນາມ ເຮັດໃຫ້ບັນດາສຶກສາຮູ້ຈັກຟອມສະໝັກ, ປຶກສາຂະແໜງການ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ເໝາະສົມ ຫຼືຕາມ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງນັກສຶກສາຕອບສະໜອງຂໍ້ສະໝັກໃຈ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແກ້ໄຂກ່ຽວກັບເລື່ອງເລືອກໄປຮຽນທີ່ປະ

ເທດຫວຽດນາມ.

 1. ສຳລັບຜູ້ສະໝັກ: ບັນດານັກຮຽນທີ່ເປັນສັນຊາດລາວ

 2. ເງື່ອນໄຂເຂົ້າຮ່ວມການຄັດເລືອກ:  ບັນດານັກຮຽນຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ຫຼືທຽບເທົ່າ)

 3. ຂະແໜງການຮຽນຈະຮັບສະໝັກ: (ຊັ້ນຕົ້ນວິຊາຊີບ, ວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ), ການແພດ, ການຢາ, ການພະຍາບານ, ການເງິນ-ການບັນຊີ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຄູ-ອາຈານສອນ, ຂະແໜງວິສະວະກຳ.

 4. ປະກອບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຍອມຮັບສະໝັກ.

ກ. ປະກອບຂ້ມູນຂ່າວສານ:  - ໃບຂໍສະໝັກ (ຕາມແບບຟອມຂອງສູນ)

                                             - ໃບຊີລະປະຫວັດການຮຽນ (ກອບປີ້)

                                             - ໃບປະກາດຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ກອບປີ້)

                                             - ຮູບ 3 x 4 (15ໃບ)     

ຂ. ເວລາຮັບ

 

ຄ. ບ່ອນຮັບຂໍ້ມູນ:  ສົ່ງຢູ່ສູນສະໝັກນັກສຶກສາ, ທີ່ ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ  ບ້ານ ໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຮ່ອມ 4

ງ. ແບບລົງທະບຽນສະໝັກ:​

ແບບທີ່ 1: ລົງທະບຽນໂດຍກົງເຂົ້າ  website www.edulaos.com.

ຄລິກເຂົ້າບ່ອນ: ລົງທະບຽນດ່ວນຢູ່ແຈເທິງເບື້ອງຊ້າຍມື, ຂຽນຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຟອມທີ່ແຕ່ງຢູ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼັງຈາກນັ້ນສົ່ງໄປ.

         ຫຼັງຈາກນັ້ນມາສູນທີ່ປຶກສາຂອງພວກເຮົາເເພື່ອສອບຖາມຄຳທີ່ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງເພື່ອບໍລ້າຊ້າເວລາທີ່ເຮົາກຳນົດເຂົ້າຮຽນ.

·          ແບບທີ 2: ລົງທະບຽນທາງໂທລະສັບ: ສອບຖາມທາງໂທລະສັບດ່ວນຂອງສູນ (021 452 555/ 020 962 11379)

·         ລົງທະບຽນຄະນະທີ່ຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ກຽມເອກະສານທີ່ເຂົ້າຮຽນ.

·         ແບບທີ 3: ລົງທະບຽນຢູ່ມັດທະຍົມຕອນປາຍທີ່ກຳລັງສຶກສາ.

            ໄປສອບຖາມຄະນະທີ່ຮັບຜິດຊອບຮັບສະໝັກນັກສຶກສາ, ຂຽນປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງຕົນເອງ, ລົງທະບຽນຄະນະຮຽນ, ຊື່ໂຮງຮຽນ ຫຼັງຈາກນັ້ນມາສູນທີ່ປຶກສາກຽມເອກະສານທີ່ໄປຮຽນ.

·         ທີ່ຢູ່ພົວພັນ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນ:  ສູນທີ່ປຶກສາການໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ແລະ ກໍ່ສ້າງຂະແໜງການທົ່ວໂລກ

ສູນສະໝັກນັກສຶກສາ, ທີ່ ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ  ບ້ານ ໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຮ່ອມ 4

ເບີໂທ:  021 452 555 / 020 962 11379;

www.edulaos.com  Email:info@edulaos.com  Facebook.com/edulaoglobal

 

 ຂະແໜງການຮຽນຈະຮັບສະໝັັກ ນັກສຶກສາ:

1.    ມະຫາວິທະຍາໄລ​(ຮຽນ 4ປີ) ຫຼຸດ 30% ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮຽນພາສາຫວຽດ ແລະ ປີທຳອິດໄດ້ຟຣີຄ່າຫໍພັກ

 

ມະຫາວິທະຍາໄລ​ ດ້າຍນາມ

ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີສານ  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມິດຕະພາບ

 

ຂະແໜງການຮຽນຈະຮັບສະໝັັກ ນັກສຶກສາ

 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (USD)/ເດືອນ

ຂະແໜງການຮຽນຈະຮັບສະໝັັກ ນັກສຶກສາ

 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (USD)/ເດືອນ

ການພະຍາບານ

83

ການຄຸ້ມຄອງລັດ

53

ການຢາ

105

ການບັນຊີ

53

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

(information technology)

53

ໂປແກລມເຕັກນິກ

53

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເສດຖະກິດ

53

ການບໍລິຫານທຸລະກິດ

53

ການປະຊາສຳພັນ

53

ເຕັກໂນໂລຊີເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

(information technology)

53

ການບັນຊີ

53

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເສດຖະກິດ

53

ການເງິນ-ການທະນາຄານ

 

53

ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ

53

ການບໍລິຫານທຸລະກິດ

53

ການເງິນ-ການທະນາຄານ

 

53

 

 

2.     ວິທະຍາໄລ​ ( 2,5 - 3 ປີ ) ຫຼຸດ 30% ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮຽນພາສາຫວຽດ

ວິທະຍາໄລ​ການແພດ ຮ່າໂນ້ຍ

ວິທະຍາໄລ​ ຫ່ວານເຈົາ ເຫງະອານ

ຂະແໜງການຮຽນຈະຮັບສະໝັັກ ນັກສຶກສາ

 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (USD)/ເດືອນ

ຂະແໜງການຮຽນຈະຮັບສະໝັັກ ນັກສຶກສາ

 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (USD)/ເດືອນ

ການພະຍາບານ

45

ການພະຍາບານ

53

ການຢາ

45

ການຢາ

53

 

 

ການວິໃຈທາງການແພດ

53

 

 

3. ວິທະຍາໄລ​ ວິຊາຊີບ( 2,5 - 3 ປີ ) ຫຼຸດ 30% ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮຽນພາສາຫວຽດ

ວິທະຍາໄລ​ສີມືແຮງງານ ແທງຫວາ

ວິທະຍາໄລ​ສີມືແຮງງານ ແທງຮ່ວາ

ຂະແໜງການຮຽນຈະຮັບສະໝັັກ ນັກສຶກສາ

 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (USD)/ເດືອນ

ຂະແໜງການຮຽນຈະຮັບສະໝັັກ ນັກສຶກສາ

 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (USD)/ເດືອນ

ພະລັງງານອຸດສາຫະກຳ

20

ການຕັດໂລຫະ

20

ເອເລັກໂທນິກອຸດສາຫະກຳ

20

ເຕັກໂນໂລຊີເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (information technology)

20

ການສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່

20

ການຄຸ້ມຄອງ ອິນເຕີເນັດ

20

ເຕັກນິກທຳຄວາມເຢັນ  ແລະ ເຄື່ອງປັບຄວາມເຢັນ

20

ການສ້ອມແປງດ້ານວິຊາການຄອມພິວເຕີ

20

ເຕັກໂນໂລຊີ ເກົາຫຼີ

20

ການບັນຊີບໍລິຫານ

20

 

 

 Tin liên quan