ມະຫາວິທະຍາໄລ Kyung il

ມະຫາວິທະຍາໄລ Kyung il


ມະຫາວິທະຍາໄລ Kyung il

ມະຫາວິທະຍາໄລ Kyung il

ມະຫາວິທະຍາໄລ Kyung il ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 28/01/1963 ທີ່  Gyeongbuk Deagu. Gyeongbuk Deaguແມ່ນນະຄອນໃຫຍ່ອັນດັບ 3 ໃນ 7 ນະຄອນຂອງປະເທດເກົາຫຼີ. ໂຮງຮຽນໄດ້ປະເມີນແມ່ນໂຮງຮຽນດີທີ່ສຸດຕາມປັດໄຈທີ່ປະເມີນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ Deagu/ Gyeongbuk ແລະ ແມ່ນໂຮງຮຽນອັນດັບ 1 ກ່ຽວກັບອັດຕາການສະໝັກທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ. ມະຫາວິທະຍາໄລ Kyung il ແມ່ນບ່ອນທີ່ຈະເໝາະສົມ ແລະດຶງດູດສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ຮຽນຢູ່ເກົາຫຼີ.

ໄປຮຽນເກົາຫຼີ - ມະຫາວິທະຍາໄລ Kyung il

ໂຄງການສຶກສາ

1.   ຮຽນພາສາ

ພາສາເກົາຫຼີແມ່ນຈະມີ 6 ລະດັບ, ກອນຈະເຂົ້າຮຽນ, ນັກສຶກສາຈະເຂົ້າຮ່ວມກວດກາເພື່ອສາມາດ   ຈະຈັດແບ່ງລະດັບຮຽນເໝາະສົນກັບລະດັບຂອງຕົນເອງ. ຫຼັງຈາກຮຽນແລ້ວ 1ປີ ພາສາເກົາຫຼີກໍສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຮຽນລະດັບສູງຮຽນພາວີຊາທີ່ໄດ້ເລືອກຕາມໂຄງການຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຫຼັງມະຫາວິທະຍາໄລ. ໃນ 1ປີ ຮຽນພາສາເກົາຫຼີປະກອບມີ 2 ພາກຮຽນສັ້ນໆ ແລະ 4 ພາກຮຽນທີ່ເປັນທາງການ

ເປີດການຮຽນ: ເດືອນ 3 ແລະ ເດືອນ 9 ແຕ່ລະປີ

ໂຄງສ້າງ

ພາກຮຽນ 1

ເວລາ

ຕາຕະລາງ

1 ມື້ x 4 ຊົ່ວໂມງ = 20 ຊົ່ວໂມງ/ ອາທິດ

09:00~11:50

ເຂົ້າຮຽນຕອນເຊົ້າ

12:00~13:00

ພັກຜ່ອນ

13:00~13:50

ເຂົ້າຮຽນຕອນແລງ

16:00~16:50

ເຮັດບົດລາຍງານສົ່ງ

 

2. ໂຄງການຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ(4ປີ) ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ (2ປີ)

ແຜນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Kyung il

ເປີດສົກຮຽນ: ເດືອນ 3 ແລະ ເດືອນ 9 ແຕ່ລະປີ

ເງື່ອນໄຂເຂົ້າຮຽນ:

-    ພາສາເກົາຫຼີໄດ້ລະດັບ 6 ຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼື TOPIK 4 ຂຶ້ນໄປ

-    ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ: ໄດ້ຄະແນນສະເລ່ຍ 6.0 ຂຶ້ໄປ

 

ພາກວິຊາຮຽນ:

 

ມະຫາວະທະຍາໄລ

ໜ່ວຍຮັບສະໝັກ

ພາກວິຊາ

ມະຫາວິທະຍາໄລລວມ IT ລົດຍົນ

ລົດອັດຕະໂນມັດ

ລວມ IT ລົດຍົນ, ສ້າງເຄື່ອງຈັກເອເລັກໂຕຣນິກ

ເອເລັກໂຕຣນິກ

 

ພະລັງງານທີ່ເກີດໃໝ່

 

ນຳໃຊ້ Robot

 

ຄອມພິວເຕີ

 

ຄວມປອດໄພເຄືອຂ່າຍ

 

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ເຕັກນິກ

ເຄມີ

 

ປ້ອງກັນໄຟໄໝ້

 

ສະຖາປັດຕະຍະກຳ

 

ກໍ່ສ້າງ

ສະຖາປັດຕະຍະກຳ(4,5 ປີ)
ວິສະວະກອນ

ການປິ່ນປົວ - ການແພດ

 

ອາຫານ

ເຕັກນິກດ້ານອາຫານ, ອາຫານບຳລຸງ

ທາງລົດໄຟ

ໄຟຟ້າ ແລະ ເຕັກນິກທາງລົດໄຟ

ວິທະຍາສາດທຳມະສາດ

 

ມະຫາວິທະຍາໄລ ບໍລິຫານທົ່ວໂລກ

ການເງິນ - ພາສີ ອາກອນ

 

ການບໍລິຫານ

 

ຫຼັກຊັບ - ເງິນຕາ

 

ພາສາອັງກິດ

 

ການຄ້າສາກົນ

 

ມະຫາວິທະຍາຊາດສັງຄົມ

ການບໍລິຫານຫ້ອງການ

 

ຕຳຫຼວດ

 

ສະຫວັດດີການ

 

ອະສັງຫາລິມະຊັບ

 

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸຂະພາຍ ແລະ ການແພດ

ການແພດ

 

ຈິດຕະວິທະຍາ

 

ມະຫາວິທະຍາໄລສິລະປະ,ດົນຕີ ແລະ ກຳລັງກາຍ

ຮູບແບບ

ຮູບ ແລະ new media

 

ອອກແບບ

ອອກແບບອຸດສາຫະກຳ, ອອກແບບອາພອນສະໄໝ,

 

ກຳລັງກາຍ

 

 

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາ

-    ນັກສຶກສາຈໄດ້ມີສ່ວນຫຼຸດ 30% ຄ່າຮຽນຖ້າໄດ້ TOPIK ລະດັບ 3ຂຶ້ນໄປ, ຫຼຸດ 50%ຄ່າຮຽນຖ້າໄດ້ TOPIK 4 ຂຶ້ນໄປແລະ ໄດ້ຫຼຸດ 60% ຄ່າຮຽນຖ້າໄດ້ລະດັບ 5, 6 ຂຶ້ນໄປ

-    ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກສຶກສາຖ້້າໄດ້ TOPIK ລະດັບ 5 ຂຶ້ນໄປຈະໄດ້ຮັບເພີ່ມເຕີ່ມທຶນການສຶກສາ TOPIK: ກັບ TOPIK 5 ແມ່ນ 1.000.000 KRW, TOPIK ລະດັບ 6 ແມ່ນ 1.500.000 KRW

-    ສຳລັບນັກສຶກສາໃໝ່ໄດ້ TOPIK 3 ຂຶ້ນໄປຈະໄດ້ຟຣີໝົດຄ່າຄຸ້ມຄອງຫໍພັກTin liên quan