ມະຫາວິທະຍາໄລ Sangmyung (Sangmyung University)

ມະຫາວິທະຍາໄລ Sangmyung (Sangmyung University)ມະຫາວິທະຍາໄລ Sangmyung (Sangmyung University)

ມະຫາວິທະຍາໄລ Sangmyung (Sangmyung University)

ມະຫາວິທະຍາໄລ Sangmyung ຂຶ້ນແຕ່ປີ 1937 ແຕ່ກອນມີຊື່ວ່າສະຖາບັນການສຶກສາ Sangmyung, ເພື່ອບັນລຸສ້າງກຳລັງຄົນໃຫ້ປະເທດໃນອະນາຄົດ. ໂຮງຮຽນປຽນຊື່ມາເປັນ ມະຫາວິທະຍາໄລ Sangmyung ແຕ່ປີ 1996 ແລະ ໄດ້ມີຮູບແບບຂອງໂຮງຮຽໜຶ່ງ  ທີ່ມີການຮ່ວມມືການສຶກສາ. ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ລະບົບໄດ້ອອກແບບເພື່ອເໝາະສົມກັບການປ່ຽນແປງຂອງການສຶກສາ ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ທັງໝົດນັກຮຽນໃນທົ່ວປະເທດເກົາຫຼີ ກໍຄືຢູ່ໃນສາກົນ.

ມະຫາວິທະຍາໄລ Sangmyung

Sangmyung ແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລເອກະຊົນ, ໂຮງຮຽນມີ 2 ສາຂາຢູ່ທີ່ Seoul ແລະ Cheonan. ແຕ່ກ່ອນໂຮງຮຽນແມ່ນສຶກສາດ້ານສີລະປະ, ຮັບແຕ່ນັກສຶກສາຍິງເຂົ້າມາຮຽນ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1996 ໂຮງຮຽນຮັບນັກສຶກສາຊາຍເຂົ້າມາຮຽນ. ມະຫາວິທະຍາໄລ Sangmyung ຈະສຶກສາໄດ້ຫຼາຍນັກຮຽນເກັ່ງຂົງເຂດອອກກຳລັງກາຍ, ລອຍນ້ຳ, ນັກຮ້ອງ, ນັກສະແດງ...ໃຫ້ປະເທດເກົາຫຼີ. ບັນດານັກສະແດງມີຊື່ສຽງທີ່ຮຽນຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ Sangmyung ຄື: Kim Jae Won, Eun Jung, SeungAh (Rainbow), Ji Hyun (4minute),...

 

ປີ 2009, ເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ໂຮງຮຽນເຜີຍແຜ່ໃບການປະເມີນຜົນການສຶກສາ ລະ ວິເຄາະຂອງ 293 ອາຈານໃນໂຮງຮຽນເຖິງເວັບໄຊ, ເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ມີຄວາມແຈ່ມແຈ້ງໃນຄຸນນະພາບການສຶກສາ.

ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ Sangmyung, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນໃນສະພາບແວດລ້ອມລະດັບສາກົນກັບ 303 ສາດສະລາຈານ, ຄູອາຈານທີ່ມີປະສົບການ. ໂຄງການສຶກາສົບບູນກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ພັດທະນາກຳລັງຄົນຈະປະເມີນ ມະຫາວິທະຍາໄລ Sangmyung ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປະເທດຈະໃຫ້ເຮົາເຫັນໂຮງຮຽນຈະສາມາດກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ດີທີ່ສຸດຢູ່ໃນສາກົນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ Sangmyung

ພາກວິຊາທີ່ສຶກສາ ແລະ ຄ່າຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Sammyung

ພາກວິຊາ

ປະລິນຍາຕີ

ປະລິນຍາໂທ

ວິທະຍາສາດສັງຄົມ - ມະນູດສະທໍາ

   

ເສດຖະກິດ

   

ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ

   

ເຕັກນິກ

   

ສີລະປະ

   

ດົນຕີ

   
 

 

 

ໂຄງການຮຽນພາສາເກົາຫຼີ

ເວລາ

10 ອາທິດ/ພາກຮຽນ (4 ພາກຮຽນ/ປີ)

ໂຄງການຮຽນ

ລະດັບ 1 (ເລີ່ມຕົ້ນ) – ລະດັບ 6 (ລະດັບສູງ)

ຈຳນວນນັກຮຽນ

12 ນັກຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນ

 

ທຶນສຶກສາຂອງນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ

- ລົງທະບຽບຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນສາມາດໄດ້ປະເມີນມອບທຶນການສຶກສາມີມູນຄ່າ 30%, 50%, 70%, 100% ຕາມຜົນການຮຽນນັບແຕ່ພາກຮຽນທີ 2

- ທຶນການສຶກສາຮຽນພາສາເກົາຫຼີ: ນັກຮຽນທີ່ມີຜົນການຮຽນ TOPIK 4 ຫຼື TOEFL iBT 90 ສາມາດໄດ້ທຶນການສຶກສາມີມູນຄ່າ 50% ໃນຄ່າຮຽນພາກຮຽນທີ 1

- ທຶນການຮຽນໃຫ້ຜົນຮຽນທີ່ດີເດັ່ນ:  ນັບແຕ່ພາກຮຽນທີ 2, ນັກຮຽນມີໂອກາດໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຖ້າມີຄະແນນສະເລ່ຍຂອງພາກຮຽນກ່ອນ, ຄື

GPA 4.0 ຈະໄດ້  100% ຄ່າຮຽນພາກຮຽນຕໍ່ໄປ

GPA 3.5 ຂຶ້ນໄປຈະໄດ້  50% ຄ່າຮຽນພາກຮຽນຕໍ່ໄປ

GPA 3.0 ຂຶ້ນໄປຈະໄດ້ 40% ຄ່າຮຽນພາກຮຽນຕໍ່ໄປ

GPA 2.5 ຂຶ້ນໄປຈະໄດ້ 30% ຄ່າຮຽນພາກຮຽນຕໍ່ໄປ

 

 

 Tin liên quan