ປະກາດ

ຮັບສະໝັກນັກຮຽນ,ນັກນັກສຶກສາໄປຮຽນຢູ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ປະກາດ

           ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ

ສູນທີ່ປຶກສາ ການໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ

        ຝຶກອົບຮົບວິຊາຊີບຢູ່ຕ່າງປະເທດ

 

ປະກາດ

ຮັບສະໝັກນັກຮຽນ,ນັກນັກສຶກສາໄປຮຽນຢູ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້

ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຮຽນພາສາເກົາຫຼີ,ວິຊາຊີບ,ຮຽນວິທະຍາໄລ ແລະ ມາຫາວິທະຍາໄຢູ່ປະເທດເກົາຫຼີຂອງນັກຮຽນ ແລະ ນັກສຶກສາ. ສູນທີ່ປຶກສາການໄປຮຽນຕ່າງປະເທດແລະກໍ່ສ້າງຂະແໜງການທົ່ວໂລກ.   ໂດຍສົມທົບກັບບັນດາວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຄຸນນະພາບຢູ່ເກົາຫຼີໃນການປຶກສາ,ຊ່ວຍເຫຼືອລະບຽບການທາງດ້ານກົດໝາຍ,ລວບລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາໂຮງຮຽນຢູ່ເກົາຫຼີໃຫ້ນັກຮຽນ,ນັກສຶກສາໄດ້ຮູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເລືອກຮຽນສາຂາຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກຽມເອກະສານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ວິຊາໄປຮຽນຢູ່ປະເທດເກົາຫຼີ.

I. ສໍາລັບຜູ້ສະໝັກ:

-ນັກຮຽນຫຼືນັກສຶກສາຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ,ລະດັບກາງ,ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ

II. ເງື່ອນໄຂທີ່ຮັບສະໝັກ

 1. ນັກຮຽນຫຼືນັກສຶກສາມີຄວາມຕ້ອງການມີປື້ມປະຫວັດການຮຽນ, ປຶ້ມຕິດຕາມໃບຄະແນນການຮຽນ ແລະ ຕອ້ງມີຄະແນນແຕ່ 6,0 ຂື້ນໄປ, (ສະເລ່ຍ 2.5 ກໍໄດ້)
 2. ໃບປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍບໍ່ໃຫ້ກາຍ 03 ປີ
 3. ສຸຂະພາບດີ, ບໍ່ຖືກພະຍາດ HIV
 4. ມີເງື່ອນໄຂສາມາດຈ່າຍຮຽນ,ຄ່າກິນຢູ່

III. ຂໍ້ມູນເອກະສານທີ່ຕ້ອງກຽມ:

ກ. ຂໍ້ມູນ,ເອກະສານລວມມີ:

 1. ປື້ມປະຫວັດການຮຽນ
 2. ໃບປະກາດຮຽນຈົບມັດທະຍົມ ຫຼື ໃບປະກາດອື່ນ (ບໍ່ກາຍ 3ປີ)
 3. ບັດປະຈຳຕົວຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ຂອງພໍ່ແມ່
 4. ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ
 5. ປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງຕົນເອງ.(ຂຽນຕາມແບບຟອມ)
 6. ໃບແຈ້ງເກີດ.
 7. ບັດສະປໍ.
 8. ຮູບພື້ນຂາວ 3,5 x 4,5 (5ໃບ).

   ຂ. ເອກະສານເພີ່ມເຕີມຖ້າແມ່ນ ວິຊາ D2 : ສໍາລັບຜູ້ຮຽນ 2 ປີ

  10. ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນ TOPIK ລະດັບ 2

ຄ. ເອກະສານເພີ່ມເຕີມຖ້າແມ່ນ ວິຊາ D4-6: ຜູ້ຮຽນ 6 ເດືອນ ແລະ ໄດ້ປ່ຽນເປັນ ວິຊາ E7

  11. ຕ້ອງມີໃບປະກາດຮຽນຈົບ ວິທະຍາໄລ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລ

  12. ໃບຢັ້ງຢືນ TOPIK ລະດັບ 2/ KLAT ລະດັບ 2

  13. ອາຍຸບໍ່ກາຍ 30ປີ

IV. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຂາອອກ

ລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບນັກຮຽນຜູ້ໜື່ງໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ 12.500 ໂດລາ ( ໃນນີ້ລວມມີຄ່າຮຽນໜຶ່ງປີ,ປະກັນໄພ ຢ ປີ ຄ່າເຊົ່າຫໍພັກ 6 ເດືອນ, ຄ່າປີ້ຍົນ 01 ຖ້ຽວ, ຄ່າ ວິຊາ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ )

V. ສິດທິ ແລະ ພັນທະຂອງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຢູ່ເກົາຫຼີ

1. ສິດທິ:

1.1 ເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ຽວກັບບັນດາໂຮງຮຽນຢູ່ເກົາຫຼີ,ໄດ້ຄໍາປຶກສາພຽງພໍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການສຶກສາຂອງປະເທດເກົາຫຼີ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ

1.2 ໄດ້ປຶກສາ,ແນະນໍາໃຫ້ການກິນຢູ່ອາໄສໃນປະເທດເກົາຫຼີ

1.3 ໄດ້ໂຮງຮຽນຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຊອກຫາວຽກເສີມ, parttime

1.4 ຮຽນຈົບແລ້ວ 100% ມີວຽກໃຫ້ພ້ອມ

2. ພັນທະ:

2.1 ຕອບສະໜອງໃຫ້ພຽງພໍເອກະສານທີ່ຕ້ອງການໃນເວລາຮຽນ

2.2 ຈ່າຍຄ່າໃຫ້ພຽງພໍຕາມເວລາທີ່ກຳນົດ (ຕາມກໍລະນີກະມີການຈ່າຍເງິນຕ່າງກັນ)

2.3 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຈະຂຶ້ນກັບກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນຢູ່ເກົາຫຼີ (ໄດ້ແຈ້ງກອນໃນເວລາລົງທະບຽນ)

 

ເຊີນຕິດຕໍ່ພົວພັນແລະສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່:

ສູນທີ່ປຶກສາ ການໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຝຶກອົບຮົບວິຊາຊີບຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງສະໝັກນັກສຶກສາ (ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ)

ທາງຮ່ອມ 4, ຖະໜົນໂພນສີນວນ, ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເບີໂທລະສັບ: 021 452 555 / 020 962 11379

www.edulaos.com E-mail:info@edulaos.com

Facebook.com/edulaoglobal

 Tin liên quan