ຮັບສະໝັກຝຶກອົບຮົມເຊື່ອມຕໍ່

ຮັບສະໝັກຝຶກອົບຮົມເຊື່ອມຕໍ່ຮັບສະໝັກຝຶກອົບຮົມເຊື່ອມຕໍ່

ມະຫາວິທະຍາໄລ ດ້າຍນາມ
ຮັບສະໝັກຝຶກອົບຮົມເຊື່ອມຕໍ່

ປະລິນຍາຕີ,​ປະລິນຍາໂທ,​ ປະລິນຍາເອກລະບົບປົກກະຕິ

 

1/ ສາຂາວິຊາຮຽນ
- ການເງິນ - ການບັນຊີ
- ເຕັກໂນໂລຢີສານສົນເທດ
- ເຕັກນິກກິດຈະການກໍ່ສ້າງ
- ການບໍລິຫານທຸລະກິດ                                                                                                             

 - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເສດຖະກິດ
- ການຢາ                  

- ການພະຍາບານ
- ພາສາອັງກິດ

 2/ເວລາການຝຶກອົບຮົມ
-  ຮຽນພາສາຫວຽດນາມ 1ປີ (2ພາກຮຽນ)
-  ຮຽນຈົບຊັ້ນກາງຕໍ່ປະລິນຍາຕີ 3ປີ
-  ຮຽນຈົບຊັ້ນສູງຕໍ່ປະລິນຍາຕີ 2ປີ

-  ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີຕໍ່ປະລິນຍາໂທ 2ປີ

-  ຮຽນຈົບປະລິນຍາໂທຕໍ່ປະລິນຍາເອກ 2ປີ
3/ ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມ:  ຢ່າງເປັນທາງການ
4/ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:​  ພົນລະເມືອງລາວ,​ ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນດັ່ງນີ້:
- ມີໃບປະກາດຊັ້ນກາງ,​ ຊັ້ນສູງ,​ ຖືກຕາມສາຂາວິຊາຮຽນ ຫຼື ໝວດວິຊາສອບເສັງ
- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,​ ບໍ່ຕິດພະຍາດຕິດຕໍ່, ບໍ່ເປັນບ້າເສຍຈິດ
- ລົງທະບຽນສະໝັກຖືກຕາມກົດລະບຽບ
5/ ແບບຟອມສະໝັກປະກອບມີ:​
1. ແບບຟອມລົງທະບຽນຮຽນ
2. ໃບປະກາດ (copy ມີກາຈໍ້າຂອງນາຍບ້ານ),​ ໃບຄະແນນ (copy)
3. ຮູບ 3x4 10ຮູບ, ໜ້າຫຼັງຂຽນຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ວັນ/ເດືອນ/ປີ ເກີດ, ທີ່ເກີດ
4. ໜັງສືຜ່ານແດນ (passport)

5. ໃບແຈ້ງເກີດ ຫຼື ປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ (copy)


6/ ວິທີເສັງ:    ພິຈາລະນາຜົນງານຂອງການຮໍ່າຮຽນ

7/ ແບບການຮຽນ:     ຮຽນລວມລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ
8/ ຄ່າຮຽນ: ຄ່າຮຽນເກັບໃນເວລາເຂົ້າໂຮງຮຽນ
- ຕາມກົດລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ດ້າຍນາມ
9/ໄລຍະເວລາຮັບສະໝັກ
-  ເລີ່ມຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 
10. ສະຖານທີຮັບສະໝັກ

ສູນທີ່ປືກສາ ຕັ້ງຢູ່ ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ

ຮ່ອມ 4 ບ້ານ ໂພນສີນວນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອງຫຼວງ ວຽງຈັນ

          ເບີໂທ: 021 452 555 / 030 47377468

          www.edulaos.com

          facebook.com/edulaoglobal

 


 

 

 Tin liên quan