EDUCATION CANADA

ລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດແຄນາດາ

  ຕາມລັດຖະທຳມະນູນຂອງປະເທດແຄນາດາ, ການສຶກສາແຕ່ລະແຂວງຈະໄດ້ຮັບຜີດຊອບດ້ວຍອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ. ສະນັ້ນ, ລະບົບກົດລະບຽບທາງດ້ານການສຶກສາຈະບໍ່ໄດ້ມີລັກສະນະເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ. ແຕ່ວ່າ ເບິ່ງລວມກໍບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ,ເວລາເຂົ້າຮຽນໃນການຮຽນການສອນ. ລະບົບການສຶກສາຂອງແຄນາດານັບແຕ່ຊັ້ນອະນຸບານເຖິງຊັ້ນສູງປະກອບມີໂຮງຮຽນລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຊັ້ນປະລິນຍາຂຶ້ນໄປສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໂຮງຮຽນລັດ ເພາະສະນັ້ນຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດແຄນະດາລ້ວນຄ້າຍຄືກັນ.

ສະພາບລວມ, ສົກຮຽນໃໝ່ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ 9 ຮອດ ເດືອນ 6. ນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນປໍ 1 ຕອນອາຍຸ 6ປີ. ໂຮງຮຽນປະຖົມສອນແຕ່ປໍ 1 ຫາ ປໍ6, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແຕ່ ມໍ 1 ຫາ ມໍ 7 (ຕາມແຂວງຍັງມີ ມໍ 8). ນັບແຕ່ນີ້ ນັກຮຽນສາມາດຮຽນ ວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລວິຊາຊີບມັດທະຍົມອາຊີບ (Cé gep) ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລ. Cé gep ມີໂຄງການສອນ 2 ປີ ມັດທະຍົມ ຫຼື ກໍ່ສ້າງອາຊີບພາຍໃນ 3ປີ ລະຫວ່າງມັດທະຍົມ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ. ສະເພາະແຂວງ  Quebec ມີລະບົບຮຽນແບບ Cé gep ນີ້. ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງຈະນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດ (ແຄນາດາ), ບັນດາໂຮງຮຽນ ວິທະຍາໄລໄດ້ຮູ້ຈັກຕາມຊື່ເອີ້ນຕ່າງກັນຄື: ວິທະຍາໄລ ສາທາລະນະ (community college), ສະຖາບັນເຕັກນິກ (technical institutes), ວິທະຍາໄລ ມະຫາວິທະຍາໄລ(University College)...

 

 • ມັດທະຍົມ (SECONDARY SCHOOL)

ຢູ່ແຄນາດາມີຫຼາຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ນັກຮຽນຈະສາມາດເລືອກໂຄງການການສຶກສາສົມທົບກັບວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາອັງກິດ. ສ່ວນຫຼາຍ ມະຫາວິທະຍາໄລບໍ່ຕ້ອງການຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາ,ຕ້ອງການແຕ່ຄະແນນຮຽນຈົບມາ. ເວລາຫາກະເຂົ້າໂຮງຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຈະໄດ້ເສັງປາລາໄນວິຊາພາສາເພື່ອຮູ້ວ່ານັກສຶກສາຈະຕ້ອງຮຽນພາສາເພີ່ມເຕີມຫຼືບໍ ນອກຈາກຮຽນວິຊາຮຽນອື່ນໆ.

 • ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຂອງເອກະຊົນ (Private Secondary School)

ໂຮງຮຽນມະທະຍົມຂອງເອກະຊົນມີຢູ່ທຸກໆແຂວງ, ກໍມີຜູ້ນຳພາ,ນັກທຸລະກິດທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍຄົນທີ່ຮຽນຈົບມາຈາກທຸກໆໂຮງຮຽນນີ້. ທຸກໂຮງຮຽນຂອງເອກະຊົນລ້ວນແຕ່ລົງທະບຽນນຳພະແນກສຶກສາແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ຕ້ອງຕອບສະໜອງໃຫ້ມາດຕະຖານທາງດ້່ານຕຳລາສອນ ແລະ ມາດຕະຖານອື່ນເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເລືອກໂຮງຮຽນສຳລັບສະເພາະນັກຮຽນຊາຍ, ສຳລັບສະເພາະນັກຮຽນຍິງ ຫຼື ໂຮງຮຽນທັງ ຍິງ ທັງຊາຍໃຫ້ລູກຕົວເອງ. ມີຫຼາຍໂຮງຮຽນຍັງເປີດໂຄງການສຳລັບນັກຮຽນກິນນອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ (boarding), ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງໝັ້ນໃຈໃນເວລາລູກໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

 • ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຂອງລັດ (Public Secondary School)

ປັດຈຸບັນນີ້, ມີຫຼາຍໂຮງຮຽນຂອງລັດຢູ່ແຄນາດາເລີ່ມຮັບນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ ແລະ ແນວໂນ້ມນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶນ. ໂຮງຮຽນລັດໄດ້ຄຸ້ມຄອງໄດ້ເລືອກຕັ້ງສະພາການສຶກສາ (School Board)ດ້ວຍປົກຄອງລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. ນະໂຍບາຍຮັບນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ ແລະ ກຳນົດຄ່າຮຽນຕ່າງກັນຂຶ້ນຕາມຕາມແຕ່ລະແຂວງ. ບາງໂຮງຮຽນກໍມີໂຄງການຮັບໃບຢັ້ງຢືນສາກົນ (International Baccalaureat – IB), IB ໄດ້ຮັບຮອງຢູ່ທົ່ວອາເມລິກາເໜືອ, ທ່ຽວເທົ່າກັບປີທີໜຶ້ງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ. ນັກຮຽນໄດ້ຄະແນນສູງໃນວິຊາຮຽນຂອງ IB ຈະໄດ້ຮັບຮອງຕອນທີ່ຂຶ້ນຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ.

 

 • ວິທະຍາໄລ(COLLEGE)

ມີ 175 ພື້ນຖານການສຶກສາຫຼັງມັດທະຍົມ ແມ່ນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມບັນດາໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລ ສະທາລະນະ ແຄນາດາ (ACCC). ບັນດາໂຮງຮຽນນີ້ກໍໄດ້ຮູ້ຈັກໂດຍບາງນາມມະຍົດຄື: ວິທະຍາໄລ ສະທາລະນະ, ສະຖາບັນເຕັກນິກ, ວິທະຍາໄລ-ມະຫາວິທະຍາໄລ. ພື້ນຖານການສຶກສາທັງໝົດນີ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາສາຂາທຸລະກິນ, ອຸດສະຫະກຳ, ບໍລິການ ສາທາລະນະ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການຮຽນຂອງນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບມັດທະຍົມທີ່ມີກຳນົດອາຊີບ, ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລຮຽນຈົບທີ່ຊອກຫາວຽກງານກໍຄືພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຮຽນເພີ່ມ.

ໃນຕົວຈິງແຫ່ງການດຳລົງຊີວິດ ມີນັກຮຽນຫຼາຍຄົນທີ່ຈົບປະລິຍາຕີແລ້ວກໍຍັງໄປຮຽນເພີ່ມຊັ້ນສູງວິຊາໃດໜຶ່ງເພື່ອສະດວກໃນວຽກງານກໍຄືເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນດີຂຶ້ນ. ເບິ່ງລວມໂຄງການການສອນຂອງວິທະຍາໄລສຸມໃສ່ທາງດ້ານອາຊີບຫຼາຍກວ່າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ, ຈຳນວນນັກສຶກສາບໍ່ຫຼາຍ, ມີການຝຶກອົບຮົມນອກໂຮງຮຽນຫຼາຍ....

ບັນດາໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລແມ່ນສູນກໍ່ສ້າງທີ່ດີທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ໄອທີ, ບໍ່ແຮ່, ສິ່ງແວດລ້ອມ,ໂຮງແຮມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ... ໂຄງການການຮຽນຮຽນເຕັມເວລາ ຫຼື ຮຽນຕາມພາກປະກອບມີ ແພດສາດ-ການຢາ,ທຸລະກິດ,ບໍລິການສັງຄົມ... ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລແມ່ນພື້ນຖານການສຶກສາຂະຫຍັນຂັນເຂື່ອນ,ມີການປ່ຽນແປງເພື່ອຕອບສະໜອງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງສະທາລະນະ.

 • ວິທະຍາໄລ - ມະຫາວິທະຍາໄລ (University College).

ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລ - ມະຫາວິທະຍາໄລ ມີຊື່ແບບນີ້ແມ່ນການສົມທົບລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຄນາດາ. ນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນສາມາດມີ 2 ແບບຄັດເລືອກ: ຮຽນຊັ້ນສູງ 2ປີແລ້ວຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາຕີ ຫຼື ຮຽນ 2-3ປີ ຈົບຮັບໃບປະກາດຊັ້ນສູງ. ບັນດາໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລມີການຮ່ວມມືກັບບາງໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລເພື່ອສົມທົບໂຄງການການຮຽນຕໍ່ ຮຽນຢູ່ນີ້ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າ2ປີສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການການຮຽນ4ປີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ

 • ວິທະຍາໄລ ສາທາລະນະ(Community College)

ວິທະຍາໄລ ສາທາລະນະ ແມ່ນໂຮງຮຽນແບບທົ່ວໄປຢູ່ແຄນາດາ ມີໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຊີບແຕ່ 1 ຫາ 3ປີ (ລວມເວລາເຝືກອົບຮົມ). ບາງໂຮງຮຽນ ວິທະຍາໄລ ສາທາລະນະ ກໍ່ສ້າງອາຊີບ ຍັງມີໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ປະລິນຍາຕີ, ໃຫ້ນັກສຶກສາຮຽນໂຄງການຮຽນຄື 2ປີທຳອິດ ຂອງໂຄງການຮຽນ ມະຫາວິທະຍາໄລໄລຍະ 4ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນນັກສຶກສາຮຽນອີກ 2ປີສຸດທ້າຍຢູ່ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລເພືອສຳເລັດໂຄງການການຮຽນລະດັບປະລິນຍາຕີ

 • ບັນດາໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ປະລິນຍາຕີ (University Transfer Program)

ນັກຮຽນຢາກຮັບໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີສາມາດຮຽນ 2ປີຢູ່ ວິທະຍາໄລ ສາທາລະນະ ຫຼື ວິທະຍາໄລ - ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮຽນແບບໜ່ວຍກິດ (credit). ສ່ວນຫຼາຍບັນດາໜ່ວຍກິດທີ່ໄດ້ຮຽນສາມາດຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາຕີຄືປີ 1,ປີ 2 ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ. ແຕ່ວ່ານັກສຶກສາຕ້ອງໄດ້ເສັງກວດກາໃນການເລືອກສາຂາໃຫ້ເໝາະສົມກັບສາຂາທີ່ຄະໝາຍຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາຕີ. ດ້ານອື່ນ, ຕອນຈົບໂຄງການຮຽນຕໍ່ຂຶ້ນປະລິນຍາຕີບໍ່ແນ່ນອນ ຈະໄດ້ ຮັບເຂົ້າຮຽນຕໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລ, ນັກສຶກສາຕ້ອງຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂຂອງໂຮງຮຽນນັ້ນ. ສະເພາະແຂວງ Quebec, ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດສາມາດຮຽນໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລມີຊື່ວ່າ Cé gep. ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ຈົບມັດທະຍົມ, Cé gep ມີໂຄງການໂຄງການຮຽນຕໍ່ 2ປີ ກ່ອນຈະເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ໂຄງການຮຽນຕໍ່ກ່ຽວກັຍເຕັກນິກກ່ອນຈະໄປເຮັດວຽກ.

 •  ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລ ອາຊີບ(Technical Institute/Career College)

ແມ່ນພື້ນຖານການສຶກສາຂອງເອກະຊົນມີຕຳລາສອນເພື່ອຕອບສະໜອງທັກສະພຶດຕິກຳໃຫ້ນັກສຶກສາເຮັດວຽກຫຼັງຈາກໄດ້ເຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ. ນັກສຶກສາຢາກຊອກຫາໂຄງການຮຽນໄລຍະສັ້ນຄື: ຮູບເງົາ, ຄອມພິວເຕີ, ອິນເຕີເນັດ,ອອກແບບກາຟີກ,ທ່ອງທ່ຽວໂຮງແຮມ... ສາມາດສະໝັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລອາຊີບ. ເຖິງວ່ານີ້ແມ່ນໂຮງຮຽນເອກະຊົນແຕ່ບັນດາໂຮງຮຽນນີ້ໄດ້ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັບຮອງຈາກແຂວງເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານມາດຕະຖານແລະ ຄຸນນະພາບກ່ຽວກັບການຮຽນ.

 

 • ມະຫາວິທະຍາໄລ (UNIVERSITY)

ແຄນາດາຫຼາຍກວ່າ 95ໂຮງຮຽນທີ່ມີຊື່ສຽງໃນສາກົນກ່ຽວກັບການສອນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ.

ສະນັ້ນ, ໃບປະກາດທີ່ຮຽນຈົບຢູ່ແຄນາດາໄດ້ຮັບຮອງທົ່ວໂລກ.

ບັນກາມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ອຸປະຖຳໂດຍລັດຖະບານຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີ ຄຸນນະພາບສູງ, ບໍ່ຈຳແນກທີ່ຕັ້ງ ຫຼື ສາຂາຮຽນ, ຈຳນວນນັກຮຽນແຕ່ລະໂຮງຮຽນແຕ່ 1,000 ຫາ 35,000ຄົນ. ບັນດາໂຮງຮຽນ ຫຼາຍປະເພດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕອບສະໜອງທຸກໆປະເພດໃບປະກາດຄື ປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດ,ປະລິນຍາໂທ,ປະລິນຍາຕີ ຫຼື ໃບຢັ່ງຢືນ ຫຼື diploma ວິຊາສະເພາະ. ຄ່າເທີມຂຶ້ນຕາມແຕ່ລະແຂວງ, ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຄງການການຮຽນ. ສົກຮຽນໃໝ່ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ເດືອນ 9 ຫາ ເດືອນ 5. ບາງໂຮງຮຽນມີລະບົບການຮຽນເປັນ 2-3 ເທີມຮຽນ,ນັບລວມພັກແລ້ງ ຢູ່ແຄນາດາບໍ່ມີການເສັງເຂົ້່າ ມີການຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນ, ບາງໂຮງຮຽນຍັງມີເງື່ອນໄຂການສະໝັກຕ່າງຫາກ ແລະ ຄັກເລືອກຕາມກໍລະນີ.

 • ໂຮງຮຽນພາສາ (LANGUAGE SCHOOL)

ຢູ່ແຄນາດາມີ 2 ພາສາເປັນຫຼັກ, ໝາຍຄວາມວ່ານັກສຶກສາຕ່າງປະເທດສາມາດເຂົ້າມາແຄ່ນາດາຮຽນດ້ວຍພາສາອັດກິດ (ESL) ຫຼື ພາສາຟຣັ່ງຄືພາສາທີ 2 (FSL). ສ່ວນຫຼາຍນັກຮຽນເລືອກຮຽນດ້ວຍພາສາອັງກິດຢູ່ແຄ່ນາດາ ຍ້ອນວ່າຢູ່ໂຮງຮຽນຢູ່ນີ້ສ່ວນຫຼາຍສອນດ້ວຍພາສາອັງກິດ ແລະ ສ່ຽງພາສາອັງກິດຂອງຄົນແຄ່ນາດາກະຟັງງ່າຍໆ. ຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ແຄ່ນາດາໄດ້ມີການພັດທະນາວິຊາສະເພາະສູງໃນການສອນພາສາອັງກິດເພາະວ່າມີຄົນເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຫຼາຍຢາກຍົກສູງທັກສະເວົ້າພາສາອັງກິດ.

ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດສາມາດຮຽນພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ, ພາສາອັງກິດການຄ້າ ຫຼື ຕາມຈຸດປະສົງ. ນອກຈາກນັ້ນ ນັກສຶກສາກໍສາມາດໄດ້ກໍ່ສ້າງເພື່ອສອນພາສາອັງກິດ. ເວົ້າລວມບັນກາໂຮງຮຽນເອກະຊົນສອນພາສາອັງກິດສາມາດເປີດເທີມຮຽນຕາມສະພາບ,ໂຄງການການຮຽນ, ເວລາເຂົ້າຮຽນຖ້າທ່ຽບກັບບັນດາສູນພາສາຂອງວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ. ສ່ວນຫຼາຍໂຮງຮຽນສອນດ້ວຍພາສາຝຣັ່ງຢູ່ແຂວງ Quebec ຄ້າຍຄືໂຄງການການຮຽນດ້ວຍພາສາອັງກິດ, ນັກສຶກສາສາມາດຮຽນຕາມໂຄງການການຮຽນພາສາຝຣັ່ງໃນທຸກໆເວລາ. ສະເພາະນັກສຶກສາຈົດຊື່ໂຄງການຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ຫຼື ອັງກິດໃນເວລາໜ້ອຍກວ່າ 6ເດືອນສາມາດຮຽນຢູ່ແຄ່ນາດາດ້ວຍວິຊາທ່ອງທ່ຽວ.

 • ທຶນການສຶກສາ ແລະ ອຸດໜູນທາງດ້ານການເງິນ (SCHOLARSHIP, AWARD, GRANT).

ຢູ່ແຄນາດາມີນະໂຍບາຍໃຫ້ທຶນການສຶກສາ, ລາງວັນ ຫຼື ໃຫ້ນັກສຶກສາກູ້ຢືມເງິນໃນການຮຽນແຕ່ສຳຄັນແມ່ນໃຫ້ນັກສຶກສາໃຫ້ນັກສຶກສາແຄ່ນາດາ ຫຼື ຜູ້ຢູ່ອາໄສຖາວອນ(permanent resident). ແຕ່ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ກໍບໍພຽງພໍໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮຽນ, ສ່ວນຫຼາຍນັກສຶກສາຕ້ອງໄປເຮັດວຽກເສີມເພີ່ມເຕີມຈຶ່ງພໍໃຊ້. ທຶນການສຶກສາສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດກໍມີຢູ່ບາງໂຮງຮຽນຢູ່ແຄ່ນາດາ,ແຕ່ທຶນນີ້ຈະໄດ້ມອບໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຮຽນເກັ່ງ ມີຜົນການຮຽນສູງ. ຢູ່ແຄ່ນາດາມີຫຼາຍອົງກອນທີ່ມອບທຶນການສຶກສາສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ,ນັກຄົ້ນຄວ້າຕ່າງປະເທດແຕ່ທຶນນີ້ມອບໃຫ້ແຕ່ນັກສຶກສາຮຽນຫຼັງປະລິຍາຕີ ຫຼື ສາດສະດາຈານກຳລັງຮຽນເພີ່ມ ຫຼື ຄົ້ນຄ້ວາຫົວເລື່ອງພິເສດ.

🏘️ 🏘️ສະຖານທີ່ຕິດຕໍ່ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນລະອຽດ: ສູນທີ່ປຶກສາ ການໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ຮ່ອມ 4, ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ເບີໂທລະສັບ: 021 452555 /030 4737468 /020 96211379/030 4403050
www.edulaos.com E-mail:info@edulaos.com
Facebook.com/edulaoglobalTin liên quan