EDUCATION JAPAN

ລະບົບການສຶກສາປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ປັດຈຸບັນນີ້ກະແສການໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດກຳລັງແຜ່ຂະຫຍາຍກາຍເປັນກະແສຄື່ນໜຶ່ງຢູ່ໃນປະຊາຄົມຂອງຊາວໜຸ່ມລາວເຮົາ. ປະເທດຍີ່ປຸ່ນຈະເປັນປະເທດທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ມີການພັດທະນາທຸກໆດ້ານ ສະເພາະການພັດທະນາທາງດ້ານການສຶກສາຈະເປັນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການດຶງດູດນັກສຶກສາຢູ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໃນໂລກເລືອກເປັນປະເທດທີ່ໃຫ້ຕົວເອງຍົກລະດັບການສຶກສາສູງຂື້ນ.

ກັບລວງຍາວ 2500km ນັບແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດແມ່ນ 378.000 km2, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນປະເທດທີ່ສວຍສົດງົດງາມໄດ້ໝູ່ເພື່ອນຮັບຮູ້ມີຊື່ວ່າ: ດິນແດນແຫ່ງດອກ ສະກຸຣະ ແລະ ພູເຂົາ ຟູຈິ ຍ້ອນເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າທາງດ້ານເສດຖ້າກິດ (ລະດັບ 3ໃນໂລກ)  ແລະ ທິວທັດທຳມະຊາດສວຍງາມເປັນໜ້າປະທັບໃຈກັບວັດທະນາທຳອັນເກົ່າແກ່ໄດ້ສືບທອດມາແຕ່ປະຖົມບູຮານຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ ຍ້ອນສາເຫດດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຈຳ ນວນນັກສຶກສາທີ່ເລືອກມາສຶກສາຕໍ່ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນນັບມື້ນັບເພີ່ມຂື້ນ.

  • ລະບົບການສຶກສາ:

ລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເອີ້ນວ່າ: ”ລະບົບ 6 - 3 - 3 - 4” ໃນນັ້ນປະກອບ: ຊັ້ນປະຖົມ 6 ປີ, ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແມ່ນ 3 ປີ, ມັດທະຍົມຕອນປາຍແມ່ນ 3 ປີ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ນ 4 ປີ.

ປະເທດຍີ່ປຸ່ນມີ ໂຮງຮຽນ ເປັນ 3 ຮູບແບບຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

-         ລະບົບປະລິນຍາຕີ: ໄລຍະຮຽນແມ່ນ 4ປີ ຍົກເວັ້ນ ສາຍແພດຈະມີໄລຍະຮຽນເປັນ 6 ປີ

-         ລະບົບວິທະຍາໄລ: ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍມີຄວາມຕ້ອງການຮຽນບັນດາສາຍຮຽນຕ່າງໆຄື: ວິທະຍາສາດ ແລະ ສີລະປະ ໄລຍະຮຽນແມ່ນ 2-3ປີ.

-         ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊິບ: ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນມີຄວາມຕ້ອງການຮຽນວິຊາຊີບ ໄລຍະຮຽນແມ່ນ 2ປີ. ສະເພາະພວກສາຍຮຽນຄື ວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ການເດີນທະເລ ມີໄລຍະຮຽນແມ່ນ 5ປີ. ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບວິຊາຊີບ ນັກຮຽນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຂື້ນລະບົບປະລິນຍາຢູ່ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ.

ບັນດາສົກຮຽນ ແລະເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກຮຽນ

ຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ

-         ນັກສຶກສາຕ້ອງຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ

-         ນັກສຶກສາຕ້ອງຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນກ່ອນປະມານ 150 ໜ່ວຍກິດ (ຮຽນຮອດປະມານບົດທີ 20-25 ຕາມບົດຮຽນປື້ມສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ) ເອົາພາສາເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອຜ່ານການສຳພາດພາສາເບື້ອງຕົ້ນກອນຊິໄປສຶກສາປີກຽມພາສາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເສັງຜ່ານການສອບເສັງ JLPT, TOPJ ຫຼື NAT-TEST.

-         ຫຼັງຈາກສົ່ງເອກະສານ ທາງໂຮງຮຽນຈະປະກາດໃຫ້ນັກສຶກສາຮັບຮູ້ຜົນການຄັດເລືອກ.

 ລະບົບວິທະຍາໄລ:

-         ຕ້ອງມີໃບປະກາສະລິຍະບັດມັດທະຍົມຕອນປາຍ

-         ມີໃບຢັ້ງຢືນພາສາຍີ່ປຸ່ນລະດັບ N2 ຂື້ນໄປ.

-         ທຳມະດານັກສຶກສາຕ້ອງເສັງຜ່ານການສອບເສັງທີ່ໂຮງຮຽນຕົວເອງລົງທະບຽນຮຽນຕໍ່. ບາງໂຮງຮຽນຈະຄັດເລືອກຄະແນນຕາມຜົນການສອບເສັງ EJU (ການສອບເສັງ EJU ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈັດເສັງຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກເພື່ອເອົາມາດຕະຖານໃນການຄັດເລືອກນັກຮຽນ, ແຕ່ລະໂຮງຮຽນຈະເອົາຄະແນນ EJU ຕ່າງກັນ)

ລະບົບປະລິນຍາຕີ:

-    ຕ້ອງຈົບ ແລະ ມີໃບປະກາສະລິຍະບັດມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍຂື້ນໄປ.

-         ມີໃບຢັ້ງຢືນພາສາຍີ່ປຸ່ນລະດັບ N2 ຂື້ນໄປ. ຖ້າວ່ານັກສຶກສາມີຄະແນນ EUJ ຈະບໍ່ຕ້ອງເອົາໃບຢັ້ງຢືນພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ຍ້ອນວ່າວິຊາພາສາຍີ່ປຸ່ນໃນການສອບເສັງ EJU ຈະແທນໃຫ້ການເສັງພາສາຍີ່ປຸ່ນ). ແຕ່ລະໂຮງຮຽນຈະເອົາຄະແນນ EJU ຕ່າງກັນ.

-   ບາງໂຮງຮຽນຈະການຄັດເລືອກຄະແນນ (ບໍ່ຕ້ອງເສັງ) ແລະ ສໍາພາດຕົວຈິ່ງ ແຕ່ບັງຄັບໃຫ້ທຸກໆ ນັກສຶກສາຕ້ອງເສັງຜ່ານການສອບເສັງ EJU.

ລະບົບຫຼັງປະລິນຍາຕີ:

-   ມີໃບປະກາສະນິຍະບັດລະບົບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ໃບປະກາດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງແລະມີໜ້າທີ່ທຽບເທົ່າກັບໃບປະກາດລະບົບປະລິນຍາຕີ.

-         ຮຽນຈົບຫຼັກສຸດລະບົບການສຶກສາ ເປັນໄລຍະ 16 ປີທີ່ປະເທດຕົວເອງສັງກັດຢູ່ ຫຼື:

-    ຮຽນຈົບຫຼັກສຸດການສຶກສາ 15 ປີ ທາງດ້ານການສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ມີຜົນການຮຽນດີ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດວິຊາຮຽນຕ່າງໆຕາມການກຳນົດຂອງລະບົບປະລິນຍາໂທ, ຫຼື:

-         ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 22 ປີ, ໄດ້ຮັບຮອງວ່າມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການສຶກສາທີ່ທຽບເທົ່າກັບໃບປະການິຍະບັດລະບົບປະລິນຍາຕີ ແລະ ຜ່ານຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກນັກສຶກສາລະບົບປະລິນຍາໂທ.

-         ທຸກໆຄົນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເສັງຜ່ານການສອບເສັງໃນການຄັດເລືອກນັກສຶກສາເສັງເຂົ້າຮຽນລະບົບຫຼັງປະລິນຍາຕີ (ບາງໂຮງຮຽນຈະຄັດເລືອກເອກະສານ ແລະ ຄະແນນ ແຕ່ເປັນຈຳນວນນ້ອຍ ແລະ ບາງໂຮງຮຽນແມ່ນຈັດການສອບເສັງເພື່ອກວດກາລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ)

ລະບົບປະລິນຍາເອກ

-   ມີປາກາສະນິຍະບັດລັດັບປະລິນຍາໂທ ຫຼືທຽບເທົ່າ.

-  ຄົນທີ່ມີອາຍຸເທົ່າກັບ 24 ປີຈະໄດ້ຢັ້້ງຢືນວ່າມີລະດັບການສຶກສາທຽບເທົ່າກັບລະດັບປະລິນໂທ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຜ່ານໄດ້ຂັ້ນຕອນການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາໂທ.

-   ປະລິນຍາເອກ ດ້ານການແພດ ແລະ ການແພດປົວສັດຈະມີກົດລະບຽບທີ່ແຕກຕ່າງ.

ທັງຮຽນລະບົບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ, ຍົກເວັ້້ນນອກຈາກກໍລະນີການຄັດລືອກຄະແນນທີ່ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວ ສ່ວນຫຼາຍນັກສຶກສາຕ້ອງເສັງເຂົ້າຕາມກົດລະບຽບທີ່ທາງປະເທດຍີ່ປຸ່ນຈັດຂື້ນ.  ຄຽງຄູກັບການຄັດເລືອກຄະແນນ ລະບົບຫຼັງປະລິນຍາຕີ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນຍັງຮຽກຮ້ອງນັກສຶກສາຂຽນບົດເພື່ອການສຳພາດໃຫ້ການສະໝັກເຂົ້າຮຽນຫຼັງລະບົບປະລິນຍາຕີທີ່ກ່ຽວກັບສາຂາຂອງຕົວເອງສະໝັກໄວ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນກວດກາລະດັບພາສາຕ່່າງໆ ຫຼືຄວາມສາມາດຕ່າງໆ ທີ່ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງການ 7ຂື້ນຕາມສາຂາຮຽນທີ່ລົງທະບຽນ).

ການສຶກສາຂອງນັກຄົ້ນຄ້ວາ:

ການຄົ້ນຄ້ວານີ້ ແມ່ນລະບອບພິເສດຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ອັນນີ້ແມ່ນໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສ້່າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ບໍ່ເປັນນັກສຶກສາສາມັນ ທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມວິເຄາະຫົວຂໍ້ໃດໜຶ່ງໃນໄລຍະເວລາ 6ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ແລະ ບໍ່ມີຈຸດປະສົງເອົາປະກາສະນິຍະບັດ.

ເງືອນໄຂ

-  ມີໃບປະກາສະນິຍະບັດ ລະບົບປະລິນຍາຕີ ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ຂື້ນຕາມສົກຮຽນ.

-   ຕ້ອງໄດ້ພາສາ ອັງກິດ ຫຼື ພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ຖ້າສົກຮຽນນັ້ນສອນເປັນພາສາອັງກິດ).

- ສ່ວນຫຼາຍທຸກໆໂຮງຮຽນຈະຮຽກຮ້ອງນັກຄົ້ນຄ້ວາຊອກຫາສາສະດາຈານນຳພາຂຽນບົດຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ກອນທີ່ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນ, ບາງໂຮງຮຽນຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຕົກລົງ ຫຼື ຄຳຄິດເຫັນຂອງສາສະດາຈານຈະນຳພາຕິດຕາມນຳນັກຮຽນຈົນຮອດເວລາຮຽນຈົບໄລຍະທີ່ຄົ້ນຄ້ວາກ່ອນທີ່ສະໝັກເຂົ້າຄົ້ນຄ້ວາ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໆ:

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ຍີ່ປຸ່ນຖ້າທຽບນຳປະເທດຕ່າງໆ ອາດຈະເຫັນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະແພງກ່ວາກຸ່ມປະເທດໃດໜຶ່ງຢູ່ໃນ

ໂລກສະເພາະແມ່ນເຂດນະຄອນຫຼວງ Tokyo

🏘️ 🏘️ສະຖານທີ່ຕິດຕໍ່ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນລະອຽດ: ສູນທີ່ປຶກສາ ການໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ຮ່ອມ 4, ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ເບີໂທລະສັບ: 021 452555 /030 4737468 /020 96211379/030 4403050
www.edulaos.com E-mail:info@edulaos.com
Facebook.com/edulaoglobalTin liên quan