ໄປຮຽນຢູ່ປະເທດເກົາຫລີໄຕ້ (KR)

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງຂັດເລືອກໄປຮຽນຢູ່ ເກົາຫຼີໄຕ້ ປີ 2017 ?ໄປຮຽນຢູ່ປະເທດເກົາຫລີໄຕ້ (KR)

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງຂັດເລືອກໄປຮຽນຢູ່ ເກົາຫຼີໃຕ້ ປີ 2017

ການສຶກສາຢູ່ໃນລະດັບສູງ, ກ້າວໜ້າ ແລະ     ທັນສະໃໝແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕຳ່ກ່ວາບັນດາປະເທດອ້ອ້ມຂ້າງທີ່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານການສຶກສາຄື: ຍີ່ປຸ່ນ, ສິງກະໂປ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ມີຫຼາຍຄະແໜງການຫຼາຍວິຊາຊີບເພື່ອຂັດເລືອກດ້ານການສຶກສາແຕ່ ວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ປະລິນຍາເອກ. ນັກສຶກສາສາມາດມີໂອກາດເຮັດວຽກຕື່ມມີລາຍໄດ້ແຕ່ 800ໂດລາ ຫາ 1200 ໂດລາຫ/ ເດືອນ ເພື່ອຮັບປະກັນການໃຊ້ຈ່າຍການຮຽນ, ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ເກົາຫຼີ.   ມີໂອກາດເຮັດວຽກກ່ຍວກັບບັນ  ດາບໍລິສັດທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມຫຼັງຈາກການຮຽນຈົບ. ໂຄງການການສຶກສາດ້ວຍພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາເກົາຫຼີ. ນັ້ນແມ່ນຄວາມສະດວກເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ໄປຮຽນຢູ່ເກົາຫຼີ.

1.  ເກົາຫຼີແມ່ນບ່ອນທີ່ນັກຮຽນມັກຂັດເລືອກສ່ວນຫຼາຍທາງດ້ານການສຶກສາ

ທຸກໆ ຄົນຂັດເລືອກໄປຮຽນຢູ່ເກົາຫຼີຍ້ອນວ່າເກົາຫຼີເປັນປະເທດທີ່ມີວຽກເຮັດສະຖຽນລະພາບ, ລາຍໄດ້ສູງ:

 ນັກສຶກສາທີ່ໄປຮຽນຢູ່ເກົາຫຼີໄປເຮັດວຽກຕື່ມຕາມກົດລະບຽບຫຼືກົດໝາຍຂອງເກົາຫຼີກຳນົດ. ລາຍໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກນັ້ນຕາມຂະແໜງການ ແລະ ວຽກຕ່າງກັນຈະໄດ້ລາຍໄດ້ຕ່າງກັນແຕ່ສະເລ່ຍປະມານ 900-1200ໂດລາ/ເດືອນ. ຍ້ອນແນວນັ້ນອາດສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບັນດານັກສຶກສາສາມາດຈ່າຍຄ່າຮຽນ, ຄ່າດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄ່າອື່ນໆ.

2.  ເກົາຫຼີເປັນປະເທດທີ່ສະນິດສະໜົມ ແລະ ມີຄວາມປອດໄຟ.

ຄົນເກົາຫຼມີຊື່ສຽງເພາະມີຄວາມສະນິດສະໜົມນອກຈາກນັ້ນຍັງມີຄວາມສະງົບຄວາມປອດໄຟນັກສຶກສາສາມາດໄປເຮັດວຽກສະດວກສະບາຍທັງຕອນເຊົ້າຕອນເດີກ ແລະ ຕອນແລງແຕ່ບໍຢ້ານມີຄວາມອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຂື້ນ. ນີ້ແມ່ນເຫັດຜົນໜຶ່ງທີ່ຫຼັກໆເຮັດໃຫ້ບັນດານາໆສຶກສາມີຄວາມຂັດເລືອກທີ່ດີກ່ຽວກັບການໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

II/ ຕ້ອງການເງື່ອນໄຂແນວຕໍ່ການໄປຮຽນທີ່ຕ່າງປະເທດ ?

ການຮຽນ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ປະເທດເກົາຫຼີອາດຈະແມ່ນໂອກາດໜຶ່ງທີ່ດີທີສຸດເພື່ອມີການແລກປ່ຽນວັດທະນາທຳ, ວິທີການຮຽນ ແລະ ທັງດີທີສຸດແມ່ນການໄດ້ຮັບຮູ້ຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄົນເກົາຫຼີ. ການຮຳ່ຮຽນຢູ່ປະເທດເກົາຫຼີເຮັດໃຫ້ເຮົາກາຍເປັນຄົນທີ່ມີນິໃສເອກະລາດ, ມີການລິເລີ່ມ, ສາມາດເຮັດວຽງທັງເວລາທີ່ມີຄວາມກົດດັນເກີດຂຶ້ນ. ເນື່ອງຈາກສາເຮັດນັ້ນ ເກົາຫຼີເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ດຶງດູດນັກຮຽນບັນດາປະເທດເອີຮົບ, ອາເມລິກາ, ເອເຊຍ ເຂົ້າມາຮຽນ.             

ຂໍ້ດີເວລາໄປຮຽນເກົາຫຼີໃຕ້:

 • ດ້ານການສຶກສາມີການພັດທະນາທັນສະໃໝ, ຄູນນະພາບ ແຕ່ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖືກກ່ວາບັນດາປະເທດທີ່ມີດ້ານການສຶກສາພັດທະນາຄື : ສິງກະໂປ, ຍີ່ປຸ່ນ,....
 •  ມີຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ເຮົາເລືອກແຕ່ຂັ້ນ ວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫາ ປະລິນຍາເອກ.
 •  ນັກສຶກສາສາມາດໄປເຮັດວຽກຕື່ມມີລາຍໄດ້ແຕ່ 800$ -1200$/ເດືອນ ເພື່ອຮັບປະກັນການໃຊ້ຈ່າຍການຮຽນຢູ່ທີ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້.
 • ມີໂອກາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບບັນດາບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່ມີຊີ່ສຽງຂອງປະເທດເກົາຫຼີ ແລະ ບໍລິສັດເກົາຫຼີຕັ້ງຢູ່ຫ Lao

1. ເງື່ອນໄຂຮັບສະມັກນັກຮຽນ:

ບັນານັກຮຽນຕ້ອງຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂເລົ່ານີ້:

- ມາດຕະຖານທາງດ້ານການສຶກສາ

- ມາດຕະຖານທາງດ້ານການເງິນ.

2. ໃຜສາມາດສະໝັກ?

ບັນດານັກຮຽນທີ່ແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຄົນເກົາຫຼີດຳລົງຊີວິດຢູ່ປະເທດອື່ນມີຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າຮຽນຢູ່ບັນດາວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລເກົາຫຼີ (ຫຼືສູງກ່ວ່ານັ້ນ)ຕາມການໄປຮຽນແບບເອກະຊົນ(ຈ່າຍເງິນເອງ ບໍ່ແມ່ນທຶນຂອງລັດ)ແລະ ຕາມແຜນການຂອງ 2 ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງສອງປະປະເທດທີ່ແລກປ່ຽນກັນ.

3. ການຄັດເລືອກ.

ມະຫາວິທະຍາໄລອີງຕາມຄວາມສາມາດການໃຊ້ຈ່າຍຄ່າຮຽນແລະ ລະດັບການສຶກສາຂອງແຕ່ລະນັກຮຽຮແຕ່ລະຄອບຄົວຈາກນັ້ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລເກົາຫຼີຈຶ່ງຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ ຫຼສູງກ່ວານັ້ນເພື່ອການ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຕ້ອງຮັບປະກັນມາດຕະຖານຂອງລັດກຳນົດ.

4. ນັກສຶກສາສະມັກຕ້ອງປະກອບເອກະສານແນວໃດ?

ເອກະສານທີ່ປະກອບ:

 • ໃບຂໍສະມັກໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ(ຕາມຟອມຂອງສູນສະມັກນັກຮຽນໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ)
 • ໃບປະກາດຈົບຊັ້ນ
 • ໃບປະກາດວິທະຍາໄລ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລ ຖ້າສະມັກຮຽນ ໂທ ຫຼື ເອກ.
 • ຜົນສຳເລັດ ຫຼື ໃບຂະແນນ ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນການຂັ້ນຮຽນ(ມັດທະຍົມປາຍ, ວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ)
 •  ສອງຈົດໝາຍແນ້ນຳແຕ່ອັນໜຶ່ງແມ່ນຂອງຊ່ຽວຊານຂຽນ
 •  ໃບຢັ້ງຢືນພາສາເກົາຫຼີ ຫຼືໃບຄະແນ TOEFL
 •  ແຜນການການຮຽນ
 • ປະຫວັດຫຍໍ້ຕົນເອງ

ເອກະສານປະກອບທີ່່ໄດ້ຢັ້ງຢືນທາງດ້ານກິລາ ຫຼື ສິລະປະ

ຄວາມຕ້ອງການການເງິນທີິ່ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນການສຶກສາທີ່່ເກົາຫຼີ

 Tin liên quan