ມະຫາວິທະຍາໄລ POHANG

 ມະຫາວິທະຍາໄລ POHANGມະຫາວິທະຍາໄລ POHANG

 ມະຫາວິທະຍາໄລ POHANG

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ:

ໂຮງຮຽນໄດ້ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 1986 ໂດຍຄວາມຄິດຂອງກຳມະບານບໍລິສັດເຫຼັກ Pohang ( POSCO) ຜູ້ອຳນນວຍເປັນທ່ານ Tea-Joon Park - ປະທານຂອງບໍລິສັດ, ກໍເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ Pohang (Postech).

ໄດ້ເງິນລົງທຶນ ແລະ ມີນະໂຍບາຍທີ່ດີຈາກບໍລິສັດເຫຼັກ POSCO, Postech ໃນເວລາທີ່ວ່ອງໄວໄດ້ກາຍເປັນໂຮງຮຽນທຳອິດນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ, ການສຶກສາ ແລະ ການວິເຄາະຂອງປະເທດເກົາຫຼີເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະຄື: ອອກແບບ ແລະຜະລິດເຄື່ອງຈັກອັນດັບສູງ.

ໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Postech  ແມ່ນບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລອັນດັບໜຶ່ງກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີຂອງປະເທດເກົາຫຼີ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ. ແມ່ນການເລືອກອັນດັບໜຶ່ງຂອງນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໃນເວລາທີ່ໄປຮຽນຢູ່ເກົາຫຼີ

ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ:

ໂຮງຮຽນມີເນື້ອທີ່ 2,2 ລ້ານ m2 ຢູ່ Pohang - ແຂວງທີ່ຕິດກັບທະເລ, ຢູ່ທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດເກົາຫຼີ. ໂຮງຮຽນມີເຄື່ອງໃຊ້ໃນການສອນ, ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີ 244 ສາດສະດາຈານປະຈຳທຸກໆສາຂາຮຽນ, 911 ນັກວິເຄາະທີ່ມາຈາກຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກມາເຮັດວຽກ ແລະ ວິເຄາະ, ໂຮງຮຽນກໍມີການຮ່ວມມືກັບ 75 ມະຫາວິທະຍາໄລໃຫຍ່ຂອງ 19ປະເທດໃນໂລກ.

 

ປັດຈຸບັນນີ້, Postech ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນໂຮງຮຽນທີ່ມີການພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຢີຂອງໂລກ ມີຈຳນວນນັກຮຽນ,ນັກວິເຄາະຫຼາຍກວ່າ 3.000ຄົນ

ແມ່ນໂຮງຮຽນທີ່ມີການວິເຄາະໄປຄຽງຄູ່ກັບການຮຽນ, Postech ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບການຮຽນ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການວິເຄາະກັບບັນດາສາຂາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສູນວິເຄາະອື່ນໃນປະເທດເກົາຫຼີ

ຫໍພັກນັກສຶກສາໄດ້ອອກແບບທັນສະໄໝຄືມີເດີ່ນເຕະບານ, ສະໂມສອນ, ຫ້ອງ GYM, ໂຮງໜັງແລະອຸປະກອນຕ່າງໆ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກສຶກສາ. ນອກຈາກນັ້ນໂຮງຮຽນຍັງມີການອຸດໜູນຄື ຫຼຸດຄ່າຮຽນ ແລະ ຟຣີຄ່າຫໍພັກໃຫ້ຄົນທີ່ມີຜົນການຮຽນສູງ.

ໂຄງການສຶກສາ

1. ວິສະວະກຳ ເຄມີ /Chemical Engineering

2. ເຄມີສາດ/Chemistry

3. ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຄອມພິວເຕີ

Computer Science & Engineering

4. ວິສະວະໄຟຟ້າ & ເອເລກໂຕຣນິກ / Electronic & Electrical Engineering

5. ວິສະວະການບໍລິຫານ & ອຸດສາຫະກຳ / Industrial & Management Engineering

6. ວິທະຍາສາດຊີວິດ / Life Science

7. ຄະນິດສາດ/Mathematics

8. ວິທະຍາສາດ & ວິສະວະກຳ ອຸປະກອນ /Materials Science & Engineering

9. ວິສະວະກຳກົນຈັກ/Mechanical Engineering

10. ຟີຊິກ/Physics

11. ວິທະຍາສາດ & ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ (SEE)

12. Illinois Biotechnology Industry Organization (I-BIO)

13. ວິທະຍາສາດ ອຸປະກອນ(AMS)Tin liên quan