ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຢີ BUSAN

ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຢີ BUSANມະຫາວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຢີ BUSAN

 ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຢີ BUSAN

ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຢີ BUSAN ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ແຕ່ປີ 1977, ໄດ້ອະນຸຍາດໂດຍລັດຖະບານເກົາຫຼີ. ໃນ ເວລາ 40ປີ, ມະຫາວິທະຍາໄລ BUSAN ມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງປະເທດເກົາຫຼີກໍຄືຕ່າງປະເທດ. ຄຽງຄູ່ນັ້ນ, ໂຮງຮຽນກໍມີໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນໃນການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ, ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດ. ໂຮງຮຽນຈະແມ່ນສະຖານທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ນັກສຶກສາລາວໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ, ຄົນທີ່ມີຄວາມມັກກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ - ເຕັກນິກຢາກຮຽນຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີການສຶກສາທັນສະໄໝ.

ມະຫາວິທະຍາໄລ BUSAN ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ BUSAN , ເປັນຕົວເມືອງໃຫຍ່ທີ 2 ຂອງປະເທດເກົາຫຼີ, ການຄົມມະນາຄົມ, ເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ, ວັນນະຄະດີມີການພັດທະນາ ສະນັ້ນຖ້ານັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮຽນຢູ່ໃນການສຶກສາທີ່ທັນສະໄໝ, ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍ.

ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານຕະຫຼອດຂະບວນການພັດທະນາການສຶກສາ- ຝຶກອົບຮົມ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຢີ BUSAN ແມ່ນໂຮງຮຽນທີ່ຈະສຶກສາ,ການສ້າງຊັບພະຍາກອນໃຫ້ປະເທດກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ. ໃນແຕລະປີ, ໂຮງຮຽນຈະມີການປ່ຽນແປງໃນການສຶກສາໃຫ້ເໝາະສົມ, ກ້າວໜ້າກ່ວາເກົ່າ ແລະ ບັນລຸວັດຖຸປະສົງຈະມີການສຶກສະຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຖ້າພວກເຮົາເປັນຄົນມັກເຕັກໂນໂລຢີແລະມີຄວາມໄຝຝັນເປັນວິສະວະກອນກ່ຽວກັບເຕັກນິກຕ້ອງຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນທີ່ດີຄືມະຫາວິທະຍາໄລ BUSAN.

ໂຄງການສຶກສາ:

ເວລາທີ່ເລີ່ມເຂົາໂຮງຮຽນໃນແຕ່ລະປີ: ເດືອນ 3, ເດືອນ 6, ເດືອນ 9, ເດືອນ 12

 

ສາຂາຮຽນ:

ສາຂາຮຽນ:

ເອເລັກໂຕຣນິກແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມ

ເຄມີອຸດສາຫະກຳ

ການຢາ

ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ທັນຕະແພດ

ເຕັກໂນໂລຢີ ລົດໃຫຍ່

ອອກແບບເຄືອງປະດັບ

ສະຖາປັດ

ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ

ກໍ່ສ້າງ

ເບິ່ງແຍງຄວາມງາມ

ຄອມພິວເຕີ

ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ນັກອອກແບບເຄື່ອງນຸ່ງຖື

ແຕ່ງກິນ

 

ສະພາບການສຶກສາ ແລະ ກິນຢູ່

ສະພາບການສຶກສາບັນລຸໄດ້ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບການສຶກສາດ້ວຍການລົງທຶນຂອງໂຮງຮຽນໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ,ສ້າງຕັ່ງອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຮຽນ,ການສອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງສູດ.

ຫ້ອງຮຽນປະກອບແບ່ງເປັນຫຼາຍແບບຄື:ຫ້ອງຮຽນທິດສະດີ, ຫ້ອງວິເຄາະ, ຫ້ອງທົດລອງ.... ໃນແຕ່ລະຫ້ອງຈະໄດ້ມີອຸປະກອນພຽງພໍ, ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີສະພາບການສຶກສາທັນສະໄໝ, ກ້າວໜ້າ,ຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນໃຫ້ມີການສະດວກໃນໄລຍະຮຽນເຮັດໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ຫໍພັກນັກສຶກສາມີຄວາມສະຫງົບ,ທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄວາມສະອາດ. ຫໍພັກຈະມີຄົນເບິ່ງແຍງ 24/24, ລາຄາຫໍພັກກໍຖືກ,ນັ້ນຈະແມ່ນໜຶ່ງໃນມາດຕະຖານໃນການຄັດເລືອກຂອງນັກສຶກສາໃນເວລາທີ່ຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ນອກຈາກການຮຽນ,ການສຶກສາໂຮງຮຽນກໍຈະມີໂຄງການໄປຝຶກງານ, ທັດສະນະ ແລະ ໄປທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ນັກສຶກສາ ແລະຈະຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ນັກສຶກສາມີປະສົບການ ແລະ ຈະມີຄວາມຮູ້ຫຼາຍເພີ່ມຂື້ນ.

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ website www.bist.ac.krTin liên quan